Husorden for Baldersbo afdeling 10.

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 10  

En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mind­re afhængige af hinanden. Man bliver fælles om mange ting, og derfor er det naturligt at op­­stille visse almindelige regler, som kan medvirke til at skabe et godt klima blandt bebo­er­ne i bebyggelsen.

Reglerne, som findes i denne husorden, er godkendt på et årsmøde og skulle gerne med­virke til, at Baldersbo afdeling 10 bliver et godt sted at bo. Vi bør alle gøre vort til en god trivsel.

Antenner og paraboler

Det er ikke tilladt at opsætte antenner eller paraboler på facaderne.

Tilslutning til det fælles antenneanlæg må kun foretages med originale kabler og stik.

I tvivlstilfælde bedes man kontakte ejendomsinspektøren eller bestyrelsen.

 

Installering af vaske- og opvaskemaskine

Vaske- og opvaskemaskiner, der efter ansøgning hos Boligselskabet er installeret i lejlig­hed-erne, må kun benyttes i tidsrummet mellem kl. 8.00 - 22.00.

 

Bore- og banketider

I betonbyggeri forplanter lyden sig meget kraftig, når der bores og bankes.

Det er derfor kun tilladt at bore og banke i på følgende tidspunkter:

Mandag til fredag kl. 09.00 - 19.00

Lørdage kl. 10.00 - 16.00

Søn- og helligedage må der ikke bores og bankes.

 

Husdyr

Hunde, katte og andre større husdyr samt eksotiske dyr må ikke holdes.

Pasning af dyr skal man ansøge om på forhånd. Der gives tilladelse til pasning 3 gange år­ligt, samt max. 14 dage ad gangen. Luftning af hunde, der passes i afdelingen, skal ske i snor og med medbragte hundeposer, sådan at efterladenskaber kan samles op.

Fordring af dyr er ikke tilladt på boligområdet.

 

Musik og støj

Musik i erhvervsøjemed må kun foregå efter tilladelse fra boligselskabet. Benyttelse af ra­dio, tv, båndoptager, grammofon og musikinstrumenter skal ske uden gene for de øvrige be­boere.

I de sene aftentimer og om natten skal der vises særligt hensyn for ikke at forstyrre de øv­rige beboeres krav på nattero. Støjende adfærd til gene for de øvrige beboere er ikke til­ladt.

I tilfælde af privat arrangement adviseres din opgang og dine naboer.

 

Lukkede altaner

Tørring af tøj og luftning af sengetøj må kun ske, så det ikke kan ses udefra.

Bankning af tæpper må ikke finde sted fra altanen.

Grilning er ikke tilladt på grund af brandfare.

Opsætning af altankasser må kun finde sted med de autoriserede beslag.

Foderstativer er ikke tilladt på altanen.

Trappeopgange

Det er ikke tilladt at henstille effekter, f.eks. cykler, barnevogne, legeredskaber og fodtøj i trappeopgangene. Dette på grund af brandfare og tilgængelighed for udrykningspersonale.

Cykler henvises til cykelstativerne eller til aflåste cykelrum, der udlejes gennem afdelings­bestyrelsen.

Barnevogne henvises til aflåste barnevognsrum, der anvises af afdelingsbestyrelsen.

Gadedøren skal fortrinsvis holdes lukket, og vinduerne i opgang kan bruges i forbindelse med udluftning.

 

Kældre

Indgangsdøre skal altid være lukkede og aflåste.

Der må ikke henstilles effekter, f.eks. cykelvrag og andet i kældergangene.

Opbevaring af særlige brandfarlige effekter og væsker - f.eks. benzin - er ikke tilladt i kælder-rum.

Det er ikke tilladt at opbevare knallerter i kældergange eller kælderrum, ligesom reparation og opstart af knallerter i kældrene ikke må finde sted.

 

Leg

Det er ikke tilladt at lege på trappeopgange, i vaskehuse og kældre. Dog er man velkommen til at be­nyt­te de gode legeområder og multibanen.

 

Færdsel, parkering, motorcykler og cykling

Parkering af biler må kun finde sted inden for de afmærkede p–pladser

Parkering af motorcykler må kun finde sted på de anviste steder, hvilket vil sige garager og p-pladser.

Parkering af campingvogne og trailere, motorkøretøjer over 3500 kg samt ikke indregistre­rede motorkøretøjer må ikke finde sted på afdelingens område.

Dog er det tilladt at parkere campingvogne og trailere på området max. 24 timer før ferie/ sæ­son start og efter ferien/sæsonen er slut.

 

Af hensyn til blandt andet børns sikkerhed skal der udvises den største forsigtighed ved al kørsel på boligvejene.

Af samme årsag er knallertkørsel og cykling på fortovene absolut forbudt.

 

Vaskerier

Samtlige beboere med fast bopæl i Baldersbo afdeling 10 har adgang til vaskerierne efter de regler, der findes i hvert enkelt vaskehus.

Vask for andre er ikke tilladt.

Børn og unge under 16 år må ikke benytte vaskerierne.

Der kan kun benyttes det af ejendomsinspektøren udleverede vaskekort og brik.

Dette vaskekort er personligt og må kun bruges til vask for den/de personer, det tilhører.

Dog max 30 vaske pr. mdr. 

Eventuelle mangler og skader skal straks meldes til ejendomsinspektøren.

Overtrædelse af de gældende regler for vaskerier vil kunne medføre fortabelse af retten til at benytte vaskerierne.

 

 

 

Grillpladser og fællesarealerne

Disse kan frit benyttes, dog skal der vises hensyn til de tætliggende lejligheder, og der skal ryddes op, og affald skal bortskaffes i containerne og ikke i de opsatte skraldespande ved plads­erne.

Grilning skal foregå på de indrettede pladser og under opsyn.

 

Affaldsøerne og containerpladser

Det er vigtigt, at disse kan lukkes helt, da affald tiltrækker rotter og skadedyr.

Af hensyn til lugtgener skal alt køkkenaffald i de udleverede skraldeposer lukkes.

Større ting kan efter aftale med ejendomsinspektøren stilles ved containerne. Hos Ejendomsinspektøren kan man også få vejledning i sortering af affald. 

 

Hærværk

Istandsættelse og reparation efter hærværk og ødelæggelser af bygninger, legeredskaber, beplantninger ect. skal betales af beboerne selv via huslejen, hvis ikke den skyldige fin­des.

Vær derfor med til at søge hærværk og ødelæggelser begrænset mest muligt.

Det vil være et stort gode, hvis vi kunne nå så langt, at vi selv anmelder og bekoster de ska­­der, der forvoldes af vor egen husstands medlemmer og gæster.

 

 

 

Revideret husorden er godkendt på det ordinære generalforsamling September 2021