Referat 04.01.2018

Referat fra bestyrelsesmøde 4 januar 2018.

Deltagere: Yvonne Blankenborg, Tina X. Fersling, Jane Hyldnæs, Søren Roug, Vibeke Leth, Jonny Petersen

Gæst: Søren Christiansen

Referent: Jane

Drøftelse med Søren Christiansen

Bestyrelsen havde på det seneste møde bedt om, at drøfte ordningen med storskraldscontainere med Søren Christiansen. Bestyrelsen vil gerne enten nedlægge eller flytte containerne da der altid er en masse rod omkring containerne.

Søren redegjorde for, at Baldersbo afventer information kommunen om nye affaldsordninger i Ballerup og appelrede til, at vi indtil videre ikke foretog permanente ordninger omkring flytning af containere, ligesom han tilkendegav, at han ønskede at opretholde denne service for beboerne, at de kunne komme af med deres storskrald.

Det blev aftalt at bestyrelsen sammen med Jonny finder en midlertidig forsøgsordning omkring placering af container i form af en ”containergård”.

Der udover drøftede vil de penge vi har i kunstfonden, som er øremærket til kunst i afdelingen. Søren opfordre os til at finde ud af hvilke kunstnere vi gerne vil have til at udfærdige et gavlmaleri.

Meddelelser fra Jonny

Eneste meddelelse fra Jonny var at de nye døre og arbejdet med isætning fik meget ros alle steder og der kun var indløbet ganske få fejl.

Næste runde om tilmelding til nye hoveddøre forventes medio januar 2018.

Vores meddelelser til Johnny

Der blev spurgt til, om den snoede sti over græsset ved lejlighed ville blive efterset, da der var store vandhuller deroppe.

Siden sidst

Der er kommet de sædvanlige dyretilladelser, ellers intet nyt.

Referat fra sidste møde

Referatet blev godkendt og underskrevet

 

 

 

 

 

Dagens kontortid

Søren og Yvonne havde haft besøg af en beboere, som havde en klager over at en nabo ikke overholdt husordenen.

 

Bestyrelsen besluttede at skrive til denne beboere og opfordre til at læse og overholde husordenen

 

Næste kontortid

Vibeke og Yvonne

 

Eventuelt

Vibeke efterlyste de 2 Store P-pladser der var aftalt tilført, og det blev aftalt at Jane skriver til Jonny og beder om at få dem etableret.