Referat 06.12.2018

Referat af bestyrelsesmøde af 6 december 2018.

 Tilstede: Jane, Vibeke, Per, Rebecca og Yvonne

Afbud:    Birgitte og Tina

Referat: Yvonne

 Ad pkt. 1 - meddelser fra Jonny

 

 • Oplyser juletræer ved vores vaskehuse er kommet op

 • Vi besluttede, at der opsættes sæbedispensor af plastik i vores vaskehuse

 • På inspektørmødet blev antallet af vaske drøftet. I forbindelse med tjek af antal har Søren Christiansen udtalt, at det er de enkelte vaskeriudvalg der skal tage det op. Afdelingsbestyrelsen arbejder videre med sagen

 • Johnny oplyste, at der fra 1. januar 2019 er nye kontortider. Der er hængt op på opslagstavlen i opgangen 

  Ad pkt. 3 – godkendelse af referat fra sidste møde

          

  Både referatet fra sidste møde samt oktober blev godkendt

   

  Ad pkt. 4 – siden sidst

 • Per og Jane har været til møde med Baldersbo omkring udskiftning af altandør/vinduer. Der skal til næste årsmøde udarbejdes et forslag i løbet af foråret

 • Henvendelse fra beboer om p-afgift. Bestyrelsen drøftede parkeringsforholdene her i området.

 • Orientering om fremtidige aktiviteter i Baldersbo

 • Bestyrelsen skal reservere den 23. marts 2019, hvor der bliver et arrangement for samtlige bestyrelser og ansatte. Endelig invitation sendes ud i starten af det nye år

 • Klage fra beboer over meget larm fra naboopgangen. Bestyrelsen sender svar til beboeren.

 • Klage fra beboer over, at der ryges inde i opgangen. Afdelingsbestyrelsen vil anmode Baldersbo om at skrive direkte til beboeren og evt. bede om at der opsættes skilte om rygeforbud.

   

  Ad pkt. 5 – fremtidige aktiviteter/ aktivitetskalender

 • Jane ønsker, at den snak der var planlagt om vores forventningsafstemning til vores medvirken i bestyrelsesarbejde fremover udsættes, da vi ikke er fuldtallig

 • Hvilke aktiviteter vil vi prioritere og hvilke tidsrammer sætter vi for aktiviteten.

 • Per oplyser han har været rundt på vores områder samt i vores vaskerier. Vaskerierne er pæne. Flere steder på græsplænen er der høje kanter efter græsslåning med robot. Dette bringes videre sendes til Jonny og Baldersbo

 • Bestyrelsen drøftet vores vedligeholdelses plan og sammenholdt med budgettet

   

   Ad pkt. 6 - Kontortiden

 • Dagens kontortid der har været 2 personer

 • Næste kontortid den 3. januar 2019 er Per og Birgitte

 • Yvonne meldt afbud til næste møde

    Ad pkt. 7 – eventuelt

  Ingen emner under eventuelt