Referat 03.01.2019

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 3. januar 2019. 

Fraværende: Yvonne og Jonny.

Referent: Per

Ad 1   Meddelelser fra Jonny

Jonny var ikke til stede

 

Ad 2. Meddelelser til Jonny

 • Beboer klager over manglende snerydning på fortovene foran alle blokkene, svar fra Jonny herom.
 • Beboer har sat Jane cc på en mail hvor de klager over stærkt lys ved flagpladsen, fra spot på gavlen, Jonny bliver bedt om at finde en løsning.

 • Beboer rykker for svamp og utæt altan, har været oppe før, Jonny kontaktes herom.

 • Beboer i en af blokkene smider affald i de forkerte container, sagen drøftet og beboer kontaktes og får udleveret skriftlig husorden.

   

  Ad 3. Godkendelse af referat fra møde 6. december 2018

  Referatet godkendt

  Ad 4. Nyt siden sidst

  På grund af beboers rygning på trappeopgang, vil der blive opsat opslag.  

  Ad 5. Kontortid

  Birgitte og Per havde kontortiden

  Der var 5 besøg

  1 klage over altan utæthed.

  1 klage over manglende mulighed for vask af cykel, vand nedlukket på grund af misbrug, beboer er orienteret herom.

  3 sager om nøgler retur og ny udlevering af nøgler til barnevogne og cykler.

  Ad 6.  Hvem deltager i nytårskuren

  Yvonne, Jane, Per, Vibeke, Birgitte og Rebekka.

  Ad 7. Medlemmers forventninger til bestyrelsesarbejdet

  Birgitte vil gerne arbejde sammen med bestyrelsen for at i enighed opnå forbedringer, tilføre med nye ideer og iøvrigt medvirke til et godt samarbejde.

  Per vil gerne have lov til at gøre en forskel, yde en indsats, gøre noget for andre beboer, lytte til andre også beboerne.

  Vil gerne komme med ideer og forslag, være en god bestyrelseskollega og dermed indfri forsamlingens forventninger til mig.

  Øvrige medlemmers forventninger følger på efterfølgende møder. 

  Ad 8. Evt.

  Tina udtræder af bestyrelsen på grund af arbejdspres.

  Suppleant Pi Pernille Frost Hedegaard kontaktes af Jane for indtrædelse i bestyrelsen.

  Meddelelser om P regler er gjort mere spiselige og sendes rundt snarest til alle beboer.

  Udsendelse af blade og andre skriftlige informationer blev drøftet, hvordan, hvornår og hvem skal lave arbejdet, der blev enighed herom og der blev opfordret til at byde ind på opgaverne så vi opnår bedre fordeling af opgaverne og flere ideer kan komme til.

  Per vil gerne komme med oplæg til fremadrettede aktiviteter for at forbedre information og kommunikation så alle beboer kommer med på at fastholde vores områdes udseende og forholdet imellem beboerne fortsat kan være godt.

  Der vil blive indkaldt til fællesmøde for bestyrelsen til marts, invitation direkte til hver.

  Kontortid næste gang 7. februar er Jane og Vibeke