Referat 04.10.2018

Referat fra bestyrelsesmøde 4. oktober 2018

 

Deltagere: Yvonne Blankenborg, Tina X. Fersling, Jane Hyldnæs, Per Frandsen, Rebekka Strangholt og Birgitte Rasmussen

 

Jonny deltog under det 1. punkt.

 

Referent: Jane

 

Jane bød velkommen til mødet, og særligt til de tre nye medlemmer. Der blev informeret om spillereglerne i forhold til Jonnys deltagelse på bestyrelsesmøderne.

 

Pkt. 1 – meddelelser fra og til Jonny

Fra Jonny

El-service er påbegyndt arbejdet med at udskifte pære i vores standerlamper, til LED pære. Arbejdet forventes færdig mandag den 8.10.

 

Fældning af de syge træer på fællederne påbegyndes i uge 41, såfremt vejret er til det.

Til Jonny

Det skal undersøges om det er muligt at opsætte sæbe dispensere på toiletterne i vaskehusene. Jonny oplyste, at han er ved at se på sagen.

 

Med baggrund i debatten om vaskehuse på årsmødet, anmodede bestyrelsen Jonny om, at det er ønskeligt, at han til hvert møde har en oversigt med over dem der har et overforbrug af vaske, så vi kan komme problemet til livs.

 

Jonny oplyste, at dette ikke var muligt da det vil medfører et stort ressourceforbrug, men meddelte, at såfremt vi havde beboere hvor der var mistanke om overbrug, så ville han naturligvis tage en stikprøve.

 

Bestyrelsen drøftede også rengøringen på toiletterne, nu hvor det er kommet frem at de bruges af håndværkere. Der skal være mere fokus på rengøringen.

 

Pkt. 2 – konstituering af bestyrelsen

Konstitueringen foretaget som på vedlagte liste

 

Pkt. 3 – godkendelse af forretningsorden for afdelingsbestyrelsen

Forretningsorden godkendt. Og her blev det besluttet, at der sendes referat af bestyrelsesmøderne til suppleanterne.

 

 

Pkt. 4 – opfølgning på årsmødet

  • Formanden udtrykte tilfredshed med at bestyrelsen igen bestod af 7 medlemmer, som har den fordel, både at give et mere nuanceret billede i drøftelserne, men også flere hænder til opgaverne.

  • Årsmødet besluttede, at der skulle arbejdes videre med forslaget om, udskifte vinduer og altandøre. Per og Jane arbejder videre med dette.

  • Der skal foretages en gennemgang af alle cykel- og barnevognsrum, samt ses på hvornår der skal planlægges cykelgennemgang. Udvalget ser på dette

  • Nærlegepladser skal gennemgås og samtidig skal der tages et tjek af de store legepladser. Udvalget er ansvarlig for denne opgave.

  • I forbindelse med afstemningen var der stor utilfredshed med dirigenten. Der skal findes en ny dirigent til næste år.

 

Pkt.  5– referat fra sidste møde.

Der mangler, at blive underskrevet referater fra møderne i august og september. Formanden medbringer disse til næste møde.

 

Pkt. 6 – Aktiviteter det kommende år

Der blev drøftet hvilke aktiviteter der skal være fremadrettet. Blandt andet blev det nævnt om der skulle holdes fastelavnsfest for afdelingens børn i 2019 og så en sommerfest i 2020, men der blev ikke besluttet noget endelig.

 

Sikkert er det dog at der afholdes julefrokost for pensionister. Dette er den 9. januar 2019 og billetsalg er den 4. december 2018.10.07

 

Det er også sikkert at der planlægges afholdt en pensionisttur.

 

Pkt. 7 – kontortiden den 4. oktober

Jane og Vibeke havde turen og der var kun få besøg omkring cykle- og barnvognsrum

 

Næste kontortid er den 1. november 2018. Vibeke og Birgitte har turen

Kontortiden den 6. december 2018. Jane og Per har turen

 

Ad pkt. 8 - Eventuelt.

Her drøftede bestyrelsen, at der er meget mørkt omkring parkeringspladserne mod græsarealerne, og vil gerne arbejde på noget belysning. Det tages op på kommende møder.

 

Formanden oplyste de nyvalgte om muligheden for at komme på grundkursus for bestyrelsesmedlemmer, og bad dem vende tilbage om de ønsker at deltage. Endvidere blev de præsenteret for pjecen Ny i bestyrelsen fra BL’s hjemmeside.