Referat 06.09.2018

Referat fra bestyrelsesmøde 6. september 2018.

 

Deltagere: Yvonne Blankenborg, Tina X. Fersling, Jane Hyldnæs, Søren Roug,

 

Afbud: Vibeke Leth

 

Referent: Jane

 

Meddelelser fra Jonny

 

 • Der er kommet nye gynger op, efter at de gamle var gået i stykker og havde resulteret i, at den øverste bjælke var faldet ned.

 • Flere af vores nærlegepladser er ved, at gå i forrådnelse og Jonny opforede til at den nye bestyrelse gå disse i gennem og beslutter om de skal opretholdes.

 • Jonny havde været rundt i området med Grøn Vækst. Flere af vores træer er syge og bør fældes. Bestyrelsen besluttede at Jonny sammen med Grøn Vækst gør hvad der er nødvendigt, og at han aftaler med Administration om der kan findes penge til at fælde disse træer. Endvidere har de set på bedet som er indgang til afdelingen og er ved nr. 125. det ser trist og kedeligt ud, og det blev aftalt at der plantes blomster som blomster i forskellige tempi i forhold til årstiden.

 • Der er isat LED pære i standerlampen ved ned gangen ved nr. 133. hvis det fungere skal der skiftes i alle 45 standere. Det er beregnet til at ville give en besparelse på ca. 11.000,- kr. år.

 

Vores meddelelser til Johnny

 

 • Nummerskilte ved vores indkørsler til bebyggelsen skal renses.

 • Vi bad Jonny tage kontakt til Kølle for at få sat gang i arbejdet med at få fastlagt de løse brosten ved flagpladsen.

 • Der blev spurgt til muligheden for at nedlægge motorcykelparkering ved blok 51. Jonny oplyste, at det var bestyrelsen der skulle tage den beslutning. Dette fik vi dog ikke drøftet senere.

 

Årsmødet

 

Jane oplyste, at der havde meldt sig en beboer som ønsker at stille op til bestyrelsen. Det er Birgitte som bor 141, 2. sal.

Tina kunne ligeledes oplyse om 1, måske 2 mulige kandidater. Jane udtrykte, at det vil være rart hvis bestyrelsen igen kan komme til at bestå 7 repræsentanter, både i forhold til de arbejde der skal udføres, men også i forhold til holdninger og meninger.

 

 

Før mødet

Hvis der kommer flere forslag afholdes der ekstraordinært møde den 12. september kl. 18:30.

Bestyrelsen tog stilling til de allerede indkomne forslag

 • Bruger betaling af vaskerier – ”et flertal i bestyrelsen anbefaler at der stemmes for forslaget.

 • Lys på stien over fælled – Bestyrelsen anbefaler ikke forslaget vedtaget, da vi mener der vil være en væsentlig omkostning ved forslaget.

 •  

Inden mødet

 • Søren udarbejder forside til forslagene og sørger for at trykke dem

 • Yvonne omdeler forslag i samtlige postkasser den 14. september

 • Jane bestiller øl og sodavand og sørger for beboerliste og stemmesedler, samt vingave til dirigent og sekretær

 

På mødet

 • Alle undtaget Yvonne mødes på kontoret ca. 16.00 – 16.15

 • Vi stiller stole op som det første

 • Vibeke og Søren sidder ved Indgangen, som åbnes klokken 18:30

 • Yvonne henter Nøgler og står oppe og lukker beboerne ind

 • Tina sørger for afløsning både i døren og oppe

 • Jane modtager og taler med dirigent, sekretær og Baldersbo.

 

Vi sørger hver i sær for mad. Hvis der købes, så gem bonnen.

 

Referat ………vi fik ikke underskrevet referatet fra sidste møde, så det udsættes

 

Dagens kontortid – Yvonne og Tina

 

Der var henvendelse om cykelrum, hvilket havde givet anledning til usikkerhed omkring hvad der var ledig og hvordan hele proceduren er.

Bestyrelsen drøftede derfor hvordan vi fremadrettet kunne sikre at alle har kendskab til proceduren og hvordan det kan foregå mere hensigtsmæssigt. Det blev aftalt, at vi i denne kommende periode afsætter tid til at gennemgribende opdatering af dette.

 

Næste kontortid

Jane og Vibeke.

 

Eventuelt.

Ingen bemærkninger