Referat 05.04.2018

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 5. april 2018, kl. 18.30.

Tilstede Jane, Vibeke, Søren, Tina, Yvonne samt suppleant Camilla.

 

Meddelelser fra Jonny

Nogle af de søm, som er sat for at markere p-båsene er gået i stykker. Jonny har været i dialog med leverandøren og de har tilbudt, at vi kan få 100 stk. reflekser til at reparer med. Endvidere har der i bestyrelsen været drøftet hvorvidt de har en effekt, og det er fra Hartvigs side sagt, at når vi har valgt en anden løsning med færre søm, så bliver effekt ikke den samme som den var i prøve båsene.

Bestyrelsen besluttede, at Jonny må få lavet de manglende reflekser, og at vi pt. ikke

Drøftet søm på vores Pladser indtil videre afventes yderlige tiltag

Jonny må få manglende refleks lave

De Robotter, der skal holde vores græsplæner i fremtiden er bestilt, og der vil komme til at køre 12 robotter i området.  

Robot til vores græsplaner vil der blive leveret 12 stk’s

Elservice er klar når BMV har sat spyd ned

Kommer til at køre mellem 7-15 om hverdagen

Ved Vores pukler af brosten ved vores flagstang, er der mange løse sten. De skal derfor nedlægges med beton, for at undgå det problem

 Meddelelser til Jonny

Der har tidligere været drøftelser om, hvorvidt græsstykket ved blok 51 skulle udstykkes til P-pladser, men bestyrelsen har besluttet, at der pt. Ikke er behov for flere pladser. I forhold til de biler som køre ind på plænen, så skal der opsætte sten i lighed med de sten der blev sat ved blok 51.

Græsplane ved blok 41 drøftet om der skal laves flere P-pladser

Samt problem med chauffør der afleverer reklamer kører ind på fliser

og græsplæne

aftalt der pt ikke bruges flere penge på at lave P-pladser

aftalt at Jonny får anskaffet nogen store sten for at undgå vores græsplane ødelægges

I forbindelse med renovering af AAB’s blokke er der blevet ødelagt 2 borde-bænke sæt ved blok 51 (de 4-værelses). Disse er endnu ikke blevet erstattet. Det blev aftalt at Jonny skulle rykke for disse

2 nye borde ødelagt ved blok 51 ønsker de bliver erstattet

Vores grønne skraldespande, som står langt hækkende bliver desværre brugt til madaffald, hvilket er meget uhensigtsmæssigt, da det indbyder både måger og rotter. Der skrives en artikel i næste blad.

Vores grønne skraldespande bliver desværre brugt til køkkenaffald

Det er et stort problem der må oplyses om det i vores næste blad det er ikke det de skal benyttes til

Godkendelser og referat fra sidste møde

Referatet er udsendt

Referatet blev underskrevet

Datoer for introduktion til hjertestartere

Vi skal finde forslag til datoer, som Jonny kan bringe til Jesper i afdeling 12

Datoer drøftet vi, siger nej for nuværende – Bestyrelsen besluttede, at vi for nuværende meddeler Jesper fra afdeling 12, at der ikke skal afholdes introduktion til hjertestarterne

Drøftet det videre i forhold til afholdelse sommerfest

Ingen beboer har meldt sig på vores indkaldelse og det er derfor

besluttet der ikke bliver afholdt nogen sommerfest i år

Dagens kontortid – ved Søren og Tina (assistance fra Vibeke, da der er garagetjek)

Ingen henvendelser der skulle drøftes skal drøftes

Næste kontortid – 3. maj 2018

Jane og Vibeke - salg af pensionist tur

Eventuelt

I forbindelse med markvandringen blev det aftalt at mødes kl. 16.30. Efter markvandringen er der fælles spisning på Palace Garden for dem der vil deltage.

Der er modtaget bekræftelse på leje af salen i Grantoften i forbindelse med vores årsmøde den 25. september 2018.

Der er fortsat ingen der har ønsket at planlægge og afholde sommerfest, som derfor ikke vil blive afholdt i år.

Mødes på kontoret grønvækst ved Jacob deltager

Samt en person mere.

Vores afdelingsmøde den 25 september 2018

som den 26 april Vores markvandring kl 16-30

sidste år Har vi nu fået godkendelse til at leje på samme vilkår

Der er udsendt invitation til Lene på Baldersbo 25 års jubilæum

Den 2. maj kl. 14:00 -17:00 i præstevænget 46. Vi opfordres til at kigge forbi

 

Referant Yvonne