Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 2. maj 2019.

Fraværende: Per og Jonny.

Referent: Jane

Jane beklagede, at der ikke var udsendt dagsorden til mødet. 

Ad 1. Den tragiske hændelse lørdag den 27.4.2019

Afdelingsbestyrelsen drøftede hændelsen og de forhold der har været omkring denne. Alle er naturligvis dybt berørt denne ulykke. Medlemmer af bestyrelsen fremførte, at de havde manglet information, til at håndtere forespørgsler fra andre beboere. Formanden beklagede dette og henviste til den information som var sendt ud til alle i afdelingen.

Ad 2. Godkendelse af referat fra møde 7. marts 2019

Referatet blev godkendt

Ad 3. Markvandring

Den planlagte Markvandringen den 30. april kl. 16.30. blev efter aftale med Baldersbo flyttet, og er planlagt afholdt den 29. maj 2019 kl. 16.30, Jakob Friisbæk fra GrønVækst går med en tur rundt.

Efterfølgende er der fællesspisning på kontoret.

Ad 4. Diverse siden sidst

Formanden er blevet kontaktet, af et firma der hedder Danbes (Dansk beskyttelse), som har specialiseret sig inden for sikkerhed i hjemmet i forhold til indbrud og brand. Bestyrelsen besluttede, at invitere konsulenten til næste bestyrelsesmøde med henblik, at finde ud af, om det er noget vi skal arbejde videre med og evt. præsentere vores beboere for.

Marianne Wisén har sagt ja til at være dirigent på vores årsmøde. Og efter opfordring har Rebekka sagt ja til at være referent.

Bestyrelsen drøftede også, det meget ukrudt der er under og omkring vores altaner, og den uhensigtsmæssige måde vores Stefananter er beskåret på.

Den forestående facerens blev kort drøftet.

Ad 5.  Sommerfest

Udvalget kom med to forslag som bestyrelsen skulle tage stilling til

 1. En fest med opstillet telt, menu og borde og stole

 2. En hyggedag med medbragte tæpper og kaffe og kage og leg med børnene.

  Der var enighed om, at det skulle være en dag med fokus på børnene. Der kom forslag om at tage en tur i dyrehaven på picnic, og efterfølgende bakketur, hvor vi betaler transporten med tog, og giver tilskud til turpas til børnene. Mad og drikke til picnic er for egen regning.

  Ad 6. Kontortid

  Vibeke og Jane havde kontortiden og eneste henvendelse var en beboer, der ønskede at leje et barnevognsrum.

   

  Næste kontortid er 6. juni

   

  Pi og Yvonne med opbakning fra Birgitte, hvis Pi bliver forhindret grundet arbejde.

   

  Ad 6. Eventuel

   

  Her blev der drøftet, at vi på næste møde skal have en snak hvad udvalgenes opgaver er, da formanden havde udtrykt at der ikke var sket så meget indtil nu.