Referat 04.04.2019

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 4. april 2019.

Fraværende: Pi, Rebekka og Jonny.

 

Referent: Jane

 

Ad 1   Meddelelser til og fra Jonny

Jonny var ikke til stede, og havde ikke meldt nogle punkter ind

 • Afdelingsbestyrelsen drøftede vores nærlegepladser, og det blev aftalt at bede Jonny om at de blev gennemgået. Alt efter dette resultat skal der så tages stilling til om de skal istandsættes eller om de skal nedlægges. Særligt ved blok 41,42 og ved 45,46, hvor der to næsten ens store pladser bør det overvejes om ikke de kan slettes. 
 • Ad 2. Godkendelse af referat fra møde 7. marts 2019

  Referatet blev godkendt

 •  Ad 3. Planlægning af markvandring

  Markvandringen er den 30. april kl. 16.30. Vi mødes foran 125, og Jakob Friisbæk fra GrønVækst går med en tur rundt.

  Efterfølgende er der fællesspisning på Pizza/Burger House.

  Ad 4. Tage stilling til forslag til årsmødet vedr. altandøre og vinduer

  Bestyrelsen har sammen med Baldersbo arbejdet videre med forslag der blev stillet på årsmødet 2018 og har nu besluttet, at der skal fremlægge et forslag om udskiftning af altandør og vinduer bag altanen.

  Forslaget skal indeholde en individuel ordning/betalt. Vi beder Baldersbo hjælpe med, at udarbejde forslaget.

  Ad 5.  Årsmødet 2019

  Årsmødet er den 24. september 2019. Bestyrelsen besluttede at følge den plan, som var udsendt før mødet.

  Under dette punkt drøftede bestyrelsen også hvilke muligheder er der i forbindelse den kuldebro der findes omkring køkkenvinduet.

  Der arbejdes videre med, om det kan afhjælpes med at flytte radiatoren hen under vinduet.

  Ad 6. Eventuel

  Bestyrelsen drøftede her, om der skal sættes gang i uddannelse ifm. Brug af hjertestartere.

  Brug af vores vaskehuse blev også drøftet, og der skrives lidt i næste blad.

  Kontortid den 2. maj er: Birgitte og Jane