Referat 07.02.2019

Referat fra mødet den 7. februar 2019

 

 

Ad Pkt. 1 – meddelelser fra Jonny

 • Jonny gav en tilbagemelding på de punkter som bestyrelsen havde spurgt til efter sidste møde, hvor Jonny ikke havde været til stede.

 • Derudover kunne han fortælle, at han sammen med Baldersbo havde været til møde med kommunen og Vestforbrændingen omkring indførsel af affaldssortering og almene boliger. Ifølge Vestforbrændingen se de helst at vi får nedgravet containere, hvilket er en dyr løsning.

 • Det er kommunen vil, at Baldersbo skal have indført det inden udgangen af 2020 og afdeling 1 og 10, er udvalgt til at være pilotprojekt.

 • Endvidere er ca. 80 % af vores reflekser som skal markere indkørsel til P-pladser i stykker. Reflekserne er faldet af. Jonny har aftalt med Baldersbo at han kontakter Peter Hartvig for at finde en løsning.

 • I dagene den 20. – 22. februar vil der blive foretaget elektrolyse rens af vores varmeanlæg, hvilket betyder at der vil blive lukket for varmen i små perioder. Der vil blive udsendt varsler.

 

Ad Pkt. 2 – meddelelser til Jonny

 • Yvonne spurgte om tørretumblerne i vaskehus 1 var blevet repareret. Hertil kunne Jonny svare at det var de, og at der også havde været problemer i vaskehus 2, men at det nu var i orden.

 • Der blev spurgt til hvad beboerne skulle gøre af tomme dåser nu hvor vi ikke havde alu containere mere. Jonny oplyste, at det var muligt at sætte dem i poser ved affaldsøerne, men allerhelst så han at man selv kørte op genbrugspladsen med disse.

Ad Pkt. 3 – godkendelse af referat fra sidste møde

 • Referatet blev godkendt

 

Ad Pkt. 4 – Siden sidst – og kommende aktiviteter

 • Gennemgang af udvalg nu Pi er indtrådt i bestyrelsen

  • Bestyrelsen gennemgik de nedsatte udvalg og Pi, er indtrådt i følgende udvalg: Cykel og Barnevognsudvalget, Klubberne, 10’erene. Der vedlægges en ny oversigt over tillidsposter.

    

 • Dato for årsmødet fastsat, opgaver vi skal have gjort?

  • Årsmødet afholdes 24. september 2019. Yvonne sørge for reservering og Jane udarbejder tidsplan til næste møde.

  • Samtidig skal det overvejes om bestyrelsen skal fremsætte forslag.

    

 • Deltagelse i 9. kreds konference i Hillerød

  • Jane og Yvonne deltager. Birgitte havde taget fejl af datoerne for tilmelding, men prøver at tale med Baldersbo om det er muligt at komme med. Evt. på venteliste.

    

 • Dato for markvandring i april skal fastsættes

  • Dato for markvandring blev aftalt til den 30. april 2019. kl. 16.30 og under forudsætning af at det ikke er dårligt vejr.

  • Vi spørger Jakob Friisbæk fra Grøn Vækst om han kan deltage.

    

 • Status på møde med Søren Christiansen om udskiftning af komfurer og kølefryseskabe v/Vibeke og Jane

  • Der er ingen afklaring omkring udskiftning af køle-/ fryseskabe og komfur. Baldersbo vender tilbage når der er taget stilling.

 

 • Projekt ændringer, forbedringer og udvikling af miljøet, med alle beboerne i fokus (Per har et oplæg med på mødet)

  • Per fremlagde hans oplæg som tog udgangspunkt i de problematikker som vi ofte har drøftet i bestyrelsen, men som vi ikke har fundet en løsning på.

    

  • Der var i forslagets bilag oplæg til konkrete emner, som kan tages op og bearbejdes. Bestyrelsen besluttede at tage 3 punkter som der nu skal arbejdes konkret med. Og der blev sat navne på hvem der skulle arbejde med punkterne og fremlægge noget til bestyrelsen.

  • Punkter er:

  • Foredrag: her blev nævnt Ældresagen, sundhed mv. - Jane og Per

    

  • Sommerfest: Birgitte, Per og Rebekka (Birgitte spørger Rebekka)

    

  • Teaterforestilling: Yvonne. Her arbejdes der mod en aftale med den lokale teatergruppe Klima

    

  • Udflugt for Pensionister: Jane og Vibeke (var fastsat og afholdes 13. juni)

    

 • Oprettelse af flere p-pladser

   

  • Der har gennem den seneste tid, været henvendelser omkring for få P-pladser. Bestyrelsen har flere gange drøftet dette. Problemet er særlig i den midderest gård, for der er flere ledige pladser både i gården længst mod Vestbuen og gården mod Ellebo.

    

Ad Pkt. 5 – forventningsafstemning – fortsættelse fra sidste møde

 • Yvonne fortalte, at for hende forventede hun, at der blev lyttet til beboerne og at ting blev taget op og at vi kunne have en god debat i bestyrelsen med respekt for hinanden.

 • Jane fortalte, at hendes forventninger var, at når vi nu var blevet en større bestyrelse kunne fået taget fat noget mere konkret og løfte nogen at de opgaver som vi genre ville, men også at Bestyrelsen kunne blive mere synlig i forhold til beboerne.

 

Ad Pkt. 6 – dagens kontortid

 • Der var besøgende, både som ville leje cykelrum og som ville drøfte andre problematikker.

Ad Pkt. 7 – næste kontortid

 • Birgitte og Jane

Ad Pkt. 8 – eventuelt

 • Jane mindende om, at melde sig til arrangementet den 23. marts 2019.