Referat 01.08.2019

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde 1. august 2019.

Fraværende: Birgitte og Rebekka

Referent: Jane

Ad 1 – drøftelse af fremtiden for vores legeområder

Direktør Søren Christiansen deltog under dette punkt, hvor vi sammen drøftede planerne for vores legeområder. Bestyrelsen havde tidligere fremsendt vores ønsker for hvad der skal ske med vores legepladser. Baldersbo er enige i store dele at det foreslåede og flere arbejder vil blive sat i gang.

Søren kunne oplyse, at der har været travlhed hos landets legeplads firmaer efter ulykken i foråret og det er en del af årsagen til at arbejdet har trukket ud. Administrationen gør hvad de kan for at fremskynde det, men sikkerheden har 1. prioritet.

Ad 2 – meddelelse til og fra Jonny

Jonny havde modtaget tilbud fra Grøn Vækst på de ting, som afdelingsbestyrelsen havde ønsket efter markvandringen. Tilbuddene var attraktive og Jonny arbejder videre med hvad der kan lade sig gøre.

Der blev spurgt til reflekserne i p-pladserne. Jonny rykker firmaet for at det bliver udbedret.

Ad 3 -  Godkendelse af referat fra den 6. juni 2019

Referatet blev godkendt

Ad 4. siden sidst og kommende aktiviteter

Bestyrelsen havde været på tur rundt i alle opgangene. Nogle opgange er rigtig pæn, mens der andre steder står temmelig meget både i opgangen og foran hoveddørene. Det blev aftalt, at vi hver i sær tjekker op på de opgange vi har været i og at det meldes til formanden hvis der fortsat er steder de ikke er bragt i orden. Dette vil så blive indberettet til Baldersbo. 

Bestyrelsen drøftede den henvendelse der var kommet fra en beboere med inspiration til vores p-arealer. Formanden svare beboeren som aftalt på mødet 

Ad 5 – Årsmøde 24. september 2019 

Beretningen blev gennemgået og det er aftalt at formanden tilpasser med de faldne bemærkninger. Indkaldelsen blev godkendt og Yvonne omdeler den 23. august som aftalt. 

Ad 6 – dagens kontortid og næstekontortid

Vibeke og Jane havde kontortiden og eneste henvendelse var en beboer, der ønskede at leje et barnevognsrum og en beboer der ønskede at leje et cykelrum.

Næste kontortid er 5. september

Pi og Birgitte og opbakning fra Jane, hvis Birgitte ikke.

Ad 6 - Eventuel 

Her havde vi en kort snak om samspillet i bestyrelsen, da ikke alle syntes at det fungere optimalt. Det blev aftalt at det er en snak vi er nød til at have i den nye bestyrelse efter en konstituering.

Yvonne udtrykte at hun syntes vi skulle have lidt frugt til møderne, og det blev aftalt at vi finder ud af en turnus. Yvonne køber til næste møde.

Jane gav udtryk for, at hvis andre ikke fremadrettet meldte sig til at skrive referat måtte der vælges en sekretær som havde den opgave, da det ikke er rimeligt at formanden skal skrive referat fra alle møderne. Der var stemning for at det skulle så på tur.

  •