Referat 06.02.2020

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 6. februar 2020 kl. 18:30-21.00

 

pkt. 1 – meddelelser til og fra Jonny

Meddelelser fra Jonny

Møder v. blok 51 ang lejepladsen. Der er ingen regler for placering af legehus, så det er vedtaget, at legehuset foran 128 flyttes halvt ind i hækken. Så kan plæneklipperen også komme rendt.

Tøjcontaineren er flyttet fra den ene side af vejen til den anden side af vejen til blok 51.

Mandag begynder fugle-sikring under tag, inden fuglene bygger rede. Reder pilles ned.

Der er sat nyt Baldersbo-skilt op med led-lys ved opgang 141 til en test udenfor. Lyskilden er skiftet inden for. Lyskilden er skiftet både inde og ude ved 143.

P-pladser ved 171 går planmæssigt fremad.

Jonny har haft møde med Vestforbrændingen, så affaldscontainere bliver samlet i svinget mellem 173 og 175 for de beboerne, som bor heromkring.

Affaldssorteringscontainerne bliver stillet til rådighed snarest muligt

5. marts får alle beboere i afd 10 et startkit fra Vestforbrændingen til affaldssortering.

Der bliver sat dispensere til bioposer op i vaskehusene

Meddelelser til Jonny

Spm ang lysbommene. De bliver sat op i næste uge.

Baldersbo er i kontakt med Hartvig om lys-sømmene på vejene.

Der bliver skiftet lejer i nogle af udluftningsmaskinerne snarest muligt for at mindske støjgener

En beboer har spurgt i bestyrelsens kontortid, om nogen kan sige noget til dem, som etablerer parkeringspladser, om de kan køre langsommere. Jonny har pointeret det. Desuden om fliserne kan holde til al kørslen. Det mener Jonny godt, at de kan.

En beboer har kontaktet bestyrelsen i kontortiden. Vedkommende har et problem med en ovn, hvor hun ikke selv kan skifte komfuret. Der er nedfældet bordplade, hvilket der førhen er givet tilladelse til til en tidligere beboer. Bestyrelsen vil spørge Baldersbo, hvad der er muligt at gøre.

Pkt. 2 – godkendelse af referat

Referatet er godkendt

Pkt. 3 – meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og nyt fra administrationen

Blok 43 og 44 er det forsøgt at skrue op for fremløbet i varmen (CTS). Umiddelbart er resultatet positivt.

TV-pakker. Der er kommet information rundt i opgangene.

Jane og Vibeke har haft møde med Baldersbo. Her blev drøftet cykelindsamling, afskærmning for fugle samt brug af håndværkere.

 

Pkt. 4 – status fra udvalg eller enkelte medlemmer

 • udearealerne

  • lejehus ved blok 51 bliver flyttet ind i busken ved nr. 128

 • barnevogns- og cykelrum

  • samtlige kældre er gennemgået og der er lavet en gennemgangsliste i prioriteret rækkefølge. Listen sendes til Baldersbo.

 • It-, hjemmeside og 10’eren

  • Det planlægges at der udkommer et blad omkring påske

  • hjemmesiden drøftes i udvalget

 • vaskerier

  • Der har været en miele-ansat forbi et af vaskerierne og har kigget på sæbedispenserne.

  • En beboer i afdeling har klaget over, at der i Vaskehus 2 er vasket med klorin

  • en beboers udeboende familie har vasket i et af vaskehusene. Bestyrelsen sender et brev ud til beboeren.

 • klubberne

  • En klub-tur er ved at blive arrangeret. Forinden skal der afleveres regnskab og medlemsliste.

 • aktivitetsudvalget

  • Intet nyt at berette.

 

Pkt. 5 – dagens kontortid

To barnevognsnøgler er udleveret

En beboer har problemer med sit komfur

En beboer har foreslået en reol i vaskehuset, hvor der kan byttes bøger. Bestyrelsen har drøftet det. Det blev besluttet, at der i bestyrelseslokalet ryddes en hylde. Så kan der byttes bøger i afdelingsbestyrelsens kontortid d. første torsdag i måneden kl. 17:30-18:30.

Pkt.6 – næste kontortid

Pi og Jane tager næste kontortid 5. marts 2020.

Camilla er back-up.

Pkt. 7 – eventuelt

Afdelingsbestyrelsen evaluerede pensionistjulefrokosten