Referat 03.12.2020

Referat fra bestyrelsesmøde den 3. december 2020

Pkt. 1 - Meddelelser til og fra Jonny

 • Jonny kunne berette om problemerne med tømning af vores affaldskuber. Det har vist sig at vi stod til at have måneds tømning i lighed med AAB, som jo har store nedgravede containere. Det er uvist hvordan den kommunikationsfejl er opstået, men det er der rettet op nu. Vi skulle ikke gerne få lignede problemer fremadrettet.
 • Der er knækket et bøjle på motorcykelparkeringen ved blok 51. Det gør at der køre biler ind og parkere. Jonny ser på sagen.
 • I vaskehus 3 virker den ene dispenser til håndsprit ikke.
 • Der er nogen af vores vejbump hvor lysskinnen er knækket.
 • Jonny holder ferie fra den 8. – 27. december. Søren Irgens afløser på kontoret.

Pkt. 2 – godkendelse af referat

Vi godkendte ikke det seneste referat. Dette er udsat til næste møde

Pkt. 3 – meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og nyt fra administrationen

 • Der har været et forslag fra en beboer om isolering af vores ydermure. Dette har været drøftet med Baldersbo, som har fremsendt et svar. Dette drøftede bestyrelsen og det blev aftalt at Jane svarer beboeren.
 • Afdelingsbestyrelsen drøftede en henvendelse fra en beboer om garage til MC’er. Dette har været vendt med Baldersbo, som fortalte at andre afdelingen har etableret små garage til MC’er. Det blev aftalt at det skal undersøges om vi kan ”bygge” små garage et sted i afdelingen og hvad det i givet AAB 46 har henvendt sig til os for at få et samarbejde i gang afdelingerne imellem. Bestyrelsen vil rigtig gerne tage i mod denne invitation. Og det blev aftalt at vi starter i det små med at bede om, at vores beboer får adgang til at benytte toilettet i vaskehuset. Derudover er det aftalt at vi må afvente et fællesmøde til vi er på den anden side af Corona.
 • Bestyrelsen drøftede igen, at vores kældre se slemme ud og flyder med ubrugte cykler. Vi vil meget gerne have en cykelgennemgang i det nye år.
 • Pilottrojektet med ny altandør og nye vinduer i værelset er tæt på at være færdig.

Pkt. 4 – Status fra udvalg eller enkelte medlemmer

 • Uderealerne

Beskæring af fælled bag udlejning afventer at der kommer frost så græsset ikke ødelægges ved kørsel med bilerne. Der er plantet roser ved de to udkørsler, hvor der tidligere på året blev fældet buske for at forbedre udsynet ved udkørsel.

 • Barnevogns- og cykelrum

Det blev drøftet om vi kan fjerne cykler hvor det er meget tydeligt at de ikke har været brugt i længere tid – vi taler om meget støvede cykler som ikke har kørt i flere år og som er noteret holdende det samme sted.

 • It-, hjemmeside og 10’eren

Der udsendes et blad i december

 • Vaskerier

Alle vaskehuse vil få nye tørretumbler i januar måned. Datoer melde ud lige efter nytår.

 • Klubberne

Alle klubberne er fortsat lukket grundet Corona

 • Aktivitetsudvalget

Intet nyt – grundet Corona

Pkt. 5 – dagens kontortid

Der blev udleveret en del bioposer.

En fraflytter afleverede cykelnøgler

Pkt. 6 – næste kontortid

Torsdag den 7. januar 2021. Vibeke og Lizlotte har kontortid. Jane er backup

Pkt. 7 - eventuelt

Ingen bemærkninger under punktet