Referat 07.10.2021

Referat fra bestyrelsesmøde den 7. oktober 2021

Afbud: Johnny

Tilstede: Vibeke, Line, Birgitte, Yvonne, Camilla.

Konstituering af bestyrelse.

Konstituering

Formand: Vibeke

Næstformand: Line

Kassér: Birgitte

Referent: Camilla  

  • Økonomiudvalg: Vibeke, Line og Birgitte.

Ansvarlige for udvalg

Udearealer: Alle (vi holder alle øje med områderne og indberetter fejl, mangler, hærværk ol.).

Barnevogns- og Cykelrum: Camilla

IT- og Hjemmeside: Vibeke

10´eren: Vibeke

Vaskerierne: Yvonne

Klubberne: Vibeke og Line.

Repræsentantselskabet: Yvonne, Vibeke og Birgitte.

Suppleanter heraf: Line

Forretningsorden: vedbliver som den har været.

  • Ønsker for aktiviteter i det kommende år.

Pensionistturen: Vibeke og Line.

Halloween: Camilla

Pkt. 1 – Meddelelser til og fra Jonny

Ingen meddelelser. 

Pkt. 2 – godkendelse af referat

Godkendt og underskrevet for august (mødet i september var aflyst).

Pkt. 3 – meddelelser fra bestyrelsesmedlemmer og nyt fra administrationen

Evaluering af årsmøde: mødet gik fint, dog lidt koks i afstemninger, til næste gang skal der overvejes at gøre dirigenten opmærksom på at tydeliggøre afstemningen.

Fastsættelse af dato for næste års årsmøde udsættes til næste bestyrelsesmøde.

Omdeling af referat af årsmøde: Camilla går rundt med dem søndag d. 10. oktober.

På årsmødet blev det besluttet at gå fra 40 til 30 vaske pr. måned. Ændringen af husordenen vil blive rettet til af Vibeke og gennemlæst af os andre.

Ændring i parkeringsregler blev vedtaget ligeledes på årsmødet og der vil i kommende fremtid blive afholdt et møde med Q-park herom, Vibeke og Line står for dette. 

Forslag til kommende kontortider: at printe diverse papir ud til de andre bestyrelsesmedlemmer, blandt andet dagsordenen.

Forslag til at der sættes et papir på døren ud til kælderen om åbning og lukketider, idet vi i dag var ramt hårdt af beboere der bankede på, udenfor kontortid.

Forslag til at der sættes papir op i vaskerierne omkring 15 minutters reglen – dette er der i forvejen, dog mangler der i enkelte vaskerier. Yvonne står for at der sættes nye op, der hvor der mangler.

Pkt. 4 – status fra udvalg eller enkelte medlemmer

Ingen status, nye personer på udvalgene.

Pkt. 5 dagens kontortid

Mange hentede poser og en del bankede på døren udenfor kontortid.

Pkt. 6 – næste kontortid

Er den 4. november. Afholdes af Line og Birgitte (med hjælp fra Vibeke).

Pkt. 7 – eventuelt

Vi fik snakket om regler omkring kommentering på Facebook siden.

Talt om at mødet helst slutter 20.30-21.00.